Продажа метизов:

тел. +38 (06267) 5 32 11; +38 (06267) 5 30 31; +38 050 473 42 99; +38 066 614 81 15; е-mail: metex2000list@gmail.com
 
Главная / Условия работы / Наш типовой договор
 
31.08.2018 г
Всеукраїнський тренінг «DIGITAL в молодіжній роботі»
31.08.2018 г
Дружковский метизный завод предоставляет услуги оцинкования продукции
19.07.2018 г
Київ 2018 ПРООН/FIRST технічний колоквіум
13.07.2018 г
Новое поступление на склад


Металлургия и строительство в Украине

Bookmark and Share

Наш типовой договор

ДОГОВІР   № 
на постачання продукції
м.Дружківка                                                                                                 "   "               2017 року
 
_____________________________, іменоване   надалі   " ПОКУПЕЦЬ", в особі ____________________, що діє на підставі __________________________, з одного боку і ТОВ "МЕТЕКС-2000", що іменується надалі " ПРОДАВЕЦЬ", в особі директора Червоницкого А.Е., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Продавець поставляє Покупцеві продукцію метизу (болт, гайка, шайба плоска, шайба граверна, ж/д кріплення, дріб, шплінт та ін.) іменовану надалі "Товар".
 
2.КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ.
2.1.Кількість товару визначається  згідно заявки, переданим телефонним, факсимільним зв'язком або електронною поштою.
3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ.
3.1.Якість товару повинна відповідати умовам договору, Гостам і ТУ на цей товар.
Покупець або одержувач має право зробити контроль якості товару, що поставляється. Якщо при цьому виявиться невідповідність якості товару, вказаним в цьому договорі,товар, що поставляється з відступами від показників якості, в рахунок виконання цього договору не враховується.
3.2.Товар, що поставляється, підлягає обов'язковій маркіровці відповідно до вимог стандарту або технічних умов.
4. ГАРАНТІЇ.
4.1. Продавець гарантує якість товару, що поставляється за даною угодою, впродовж гарантійного терміну, встановленого Гостами і ТУ на товар, що поставляється, або впродовж гарантійного терміну, встановленого виробником товару, але не менше I 2 місяців з дати постачання.
У разі виявлення впродовж гарантійного терміну явних або прихованих дефектів Продавець робить заміну забракованого товару (чи з відома Покупця робить усунення виявлених дефектів) впродовж 20 діб з моменту виявлення дефектів і повідомлення про це Продавця.
5.ТАРА І УПАКОВКА.
5.1Товар відвантажується   в упаковці,  що відповідає   характеру   товару, що поставляється. Упаковка повинна   забезпечувати   збереження   товару   при транспортуванні   до   місця призначення   і   відповідати встановленим в країні виготівника нормам і стандартам.
 
                                                         6.УМОВИ ПОСТАЧАННЯ.
6.1.Постачання товару буде зроблено за домовленістю сторін.
6.2.Під партією товару розуміється  кількість товару, вказана в товаросопровоительной документації.
6.3.Перехід права власності на товар від Продавця до Покупця здійснюється  у момент передачі    Продавцем товару в розпорядження Покупця.
 
                                           7.ЦІНА ТОВАРУ.
7.1. Ціна  Товару за даною угодою встановлена в гривнах,  вказана в рахунках-фактурах до цього договору.
7.2. Загальна сума Договору  визначена сумами усіх рахунків-фактур.
Ціна Товару  включає: вартість товару, усі податки і збори, передбачені чинним законодавством, витрати Продавця, які пов'язані з постачанням товару на умовах, вказаних в 6.1 справжньою договори.
 
8.   УМОВИ ПЛАТЕЖУ.
8.1. Оплата товару робиться Покупцем шляхом перерахування 100% попередньої оплати грошових коштів на розрахунковий рахунок Пpoдавца. Можливі інші, не заборонені законодавством України форми розрахунків, у тому числі оплата векселями.
 
9. ТЕРМІН І ДАТА ПОСТАЧАННЯ.
9.1. Термін постачання вказується Покупцем  в заявці.
9.2. Датою постачання вважається дата отримання товару одержувачем
 
10. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ.
10.1.Для здійснення приймання товару Продавець надає Покупцеві наступні документи:
рахунок на відвантажений товар:
накладні:
податкову накладну;
належним чином завірені копії сертифікату якості.
Приймання товару по кількості і якості робиться одержувачем товару. Фактична якість і кількість товару, що поставляється, визначається одержувачем товару.
10.2. Приймання товару по кількості робиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції ПТН і товарів народного споживання по кількості.
10.3. Приймання товару за якістю робиться на підставі сертифікатів якості, виданих Продавцем. Приймання товару за якістю робиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції ПТН і товарів народного споживання за якістю.
У разі виявлення в результаті приймання за якістю невідповідності товару якості. встановленому Гостами і ТУ на товар. Продавець впродовж 20 діб з моменту виявлення недоліків товару за якістю товару робить його заміну) на якісний товар за свій рахунок.
 
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
11.1. При порушенні умов справжньою договори сторона, що порушила ці умови, несе відповідальність відповідно до чинних законів і нормативних актів.
11.2. Сьогоденням Сторони заявляють, що вони складають і своєчасно реєструють податкові накладні і розрахунки коригувань до них в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до ст.201 НКУ. У випадку якщо одна із Сторін складає податкові накладні і розрахунки коригувань до них з порушенням норм НКУ, а так-же у разі відсутності їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, що спричиняє за собою втрату права іншої Сторони на віднесення до податкового кредиту сум податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з виконанням цього договору, винен сторона зобов'язується компенсує інший сторона заподіяний це збиток.
 
12. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.
12.1. Усі спори, що виникають з виконання справжньою договори, якщо вони не врегульовані шляхом переговорів, підлягають дозволу в господарських судах України відповідно до ХПК України.
13. ФОРС- МАЖОР.
13.1. Сторони звільнені від відповідальності за невиконання повністю або частково своїх зобов'язань за даною угодою, якщо воно стало наслідком форс-мажорних обставин, таких як:   пожежа,   повінь,   землетрус,   війна   військові   дії,   блокади   страйку,  якщо  такі обставини впливали на виконання договору.  У цих випадках    час виконання обов'язків за даною угодою відсовується на час дії відповідних обставин.
13.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання форс-мажорних обставин в течії трьох календарних днів з моменту виникнення або припинення таких обставин, інакше вона не може на них посилатися при обгрунтуванні невиконання (неналежного виконання) покладених на неї цим Договором обставин. Факти наявності форс-мажорних обставин і їх тривалість повинні підтверджуватися належними документами, виданими компетентними органами.
13.3. Обставини, вказані в п.13.1 Договору, можуть бути основою для звільнення від відповідальності, що посилається на них Сторони тільки за наявності причинного зв'язку між дія цих обставин і порушенням Договору.
13.4. У випадку якщо обставини, передбачені п.13.1 Договору, литимуться більше 1 (одного) місяця, Сторони проведуть переговори про можливість подальшого виконання обставин за даною угодою і підпишуть відповідну угоду. Якщо впродовж 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту початку переговорів Сторони не визначать порядок виконання зобов'язань і здійснення прав за даною угодою, кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати Договір і не відшкодовувати збитки іншої Сторони.
 
14. ІНШІ УМОВИ.
14.1.Усі зміни, доповнення до цього договору дійсні, коли вони здійснені в
письмовій формі, підписані належним чином і скріплені друком сторін.
14.2.У питаннях, не врегульованих цим договором, сторони керуються
Цивільним кодексом України. Господарським кодексом України. Положенням про постачання.
14.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання, і діє до 31.12.2017 р. (до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором), окрім випадків дострокового припинення Договору за додатковою письмовою угодою сторін.
14.4. У випадку якщо  за 30 календарних днів до закінчення терміну дії договору не заявить про намір його розірвання, він вважається продовженим на тих же підставах і на той же термін. Договір може бути достроково розірваний в порядку, передбаченим чинним законодавством.
14.5. Продавець гарантує, що він включений в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, не зареєстрований по загубленому паспорту або на підставну особу.
 
 
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ  І РЕКВІЗИТИ СТОРІН :
 
ПРОДАВЕЦЬ:                                                                                  ПОКУПЕЦЬ:
ТОВ "Метекс-2000"                                   
84205 Донецька обл.,
 г.Дружковка, ул.Салтыкова, 11                                                                         
р/сч.26008053602084 
КБ " Приватбанк" г.Краматорськ              
МФО: 335548                                                                                  
Р/СЧ 26009962482182
 в " ПУМБ" г.Донецк                                
ЗКПО 34247003
ИНН 342470005102  СВ. № 100042027
Тел. /06267/ 5-30-31, 3-01-35
 
 
 
Директор _____________О.Є.Червоницький         Директор____________/____________/
 

 

Закрыть